Prawo budowlane – kodyfikacja zasad budowy i eksploatacji budynków

Ustawodawstwo danego kraju to zbiór zarządzeń, na których opiera się funkcjonowanie wszystkich kolejnych działów życia publicznego i prywatnego. Prawo budowlane, jako odnoszące się do zagadnień wznoszenia budynków, ogarnia swoim zasięgiem w zasadzie wszystkie dziedziny życia. Gmachy mieszkalne i wykorzystywane przez dane społeczeństwo jako miejsca publiczne, to bowiem zasadnicze obszary, w jakich rozgrywa się codzienna ludzka egzystencja i działalność. Polskie prawo budowlane reguluje zarówno kwestie dotyczące wznoszenia budynków, jak również ich nadzorowania i rozbierania, kierując się przede wszystkim względami bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników danej budowli. Prawo budowlane jest źródłem wymogów, jakie stawiane są przed przedsiębiorcami, którzy planują podjęcie jakichkolwiek prac budowlanych. Konkretne ustawy wskazują kolejność kroków, jakie należy poczynić podczas budowy i oddawania jej do użytku, by dane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i były legalne w obliczu polskiego prawa. Rozporządzenia składające się na prawo budowlane stanowią także prawną podstawę dla pracy ludzi, związanych zawodowo z branżą budowlaną. W razie wystąpienia jakiegokolwiek wypadku, na przykład katastrofy budowlanej, biegli powołują się na prawo budowlane, by przeprowadzić procedury dotyczące między innymi wyjaśnienia przyczyn zdarzenia. Pod prawo budowlane podpada także ochrona środowiska naturalnego, to znaczy pilnowanie, by konieczne prace nie zakłóciły funkcjonowania naturalnych ekosystemów.

Leave a Reply